Author Archives: admin01 EEI

1548828337659

Kick off Meeting

ดำเนินการจัดประชุม Kick off Meeting โครงการในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของการบริหารโครงการ

Read More

1542932054454

รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน” ให้กับบุคลากรราชกรีฑาสโมสร

อ.ปัญญวัฒน์  โกมุทบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับบุคลากรราชกรีฑาสโมสร เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก และกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคาร

Read More

1542153231995

รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ” จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน” ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลเพชรเกษม 2

ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง” จิตสำนักในการอนุรักษ์พลังงาน” ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 เพื่อให้ความรู้และสร้างจิตสำนักให้บุคลากรได้ช่วยกันประหยัดพลังงานในโรงพยาบาล

Read More