Category Archives: VDO Hightlight

HI556092702

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน VDO โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มาตรการที่ 1 การเปลี่ยนหลอดไฟ LED มาตรการที่ 2 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ มาตรการที่ 3 ลดการรั่วไหลของอากาศเย็นในระบบอากาศ มาตรการที่ 4 ลดเวลาการใช้งานเครื่องอบผ้าแห้ง มาตรการที่ 5 ลดเวลาการใช้งานเครื่องทำน้ำแข็ง  

Read More