Category Archives: Activities

IMG_6391

การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน ในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (กลุ่มที่ 2 พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ)

การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน ในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (กลุ่มที่ 2 พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ) โดย กองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน                  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถาบันวิศวกรรมพลังงาน)           วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องอิมพิเรียล 2-4 โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ    สร้างจิตสำนึกของผู้บริโภคในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพให้เป็นระบบจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งภาคการผลิตและการบริการ ภาคการขนส่ง และภาคครัวเรือน          

Read More

IMG_4640

Focus Group Meeting on Development of Renewable Energy Training Course Structure for DEDE

ดำเนินการจัดสัมมนาของโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค  เรื่อง  Focus Group Meeting on Development of Renewable Energy Training Course Structure for DEDE Under the Project on “Evidence-based policies for the sustainable use of energy resources in the Asia-Pacific Region” ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊ลเซลหลานหลวง กรุงเทพฯ     

Read More

IMG_4601

International Forum on Unlocking Investment Opportunities in Renewable Energy for the ASEAN Region

ดำเนินการจัดสัมมนาโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค เรื่อง ” International Forum on Unlocking Investment Opportunities in Renewable Energy for the ASEAN Region” วันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช –   เพื่อแบ่งปันข้อมูลสถานะพลังงานทดแทนของอาเซียนในด้านยโยบายเทคโนโลยีและแนวโน้มพลังงาน –   เพื่อเน้นแนวโน้มทิศทางและโอกาสในการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนในอาเซียนและแสดงผลกลไกทางการเงินในปัจจุบันสำหรับโครงการพลังงานทดแทนในอาเซียน            

Read More

อบรมพลังงาน1

รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงาน”

อ.ปัญญวัฒน์  โกมุทบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรของสถาบันสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความรู้และมีจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์พลังงาน เกิดทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงานให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Read More

IMG_4060

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง IOT (Internet of Things) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน และการประยุกต์ใช้ในระดับนานาชาติ

ดำเนินการจัดสัมมนาของโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค เรื่อง IOT (Internet of Things) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน และการประยุกต์ใช้ในระดับนานาชาติ  ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562   ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊ลเซลหลานหลวง กรุงเทพฯ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคลากรของ พพ. ในเรื่องของ Internet of Things (IoT) และเป็นแนวทางในการนำ IoT มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการดำเนินภารกิจของ พพ.        

Read More

IMG_2915

จัดสัมมนานานาชาติเรื่อง ” INTERNATIONAL NEGOTIATION STRATEGIES AND FORMALITY MEETING PROTOCOLS “

ดำเนินการจัดสัมมนาโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค สัมมนานานาชาติเรื่อง ” INTERNATIONAL NEGOTIATION STRATEGIES AND FORMALITY MEETING PROTOCOLS “ ระหว่างวันที่ 14- 16  พฤษภาคม  2562 ณ โรงแรมเดอะ เลกาซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพและความพร้อมต่อการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ ให้สามารถรองรับนโยบาย แผนงานและเป้าหมายด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล  

Read More

IMG_3911

งานสัมมนา/อบรม เรื่อง”การจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน”

ดำเนินการจัดสัมมนา/อบรม เรื่อง”การจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน” ในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มที่ 2 พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ   วันพฤหัสบดี ที่   4 เมษายน 2562 ณ ห้องชวนชม โรงแรมกรุงศรีวิเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัตถุประสงค์                                                                              […]

Read More

43807014.7FE6E286049BE3684614A1C727F27929.19040309

รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “แนวทางการประเมินตรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (EUI)”

อ.ปัญญวัฒน์  โกมุทบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “แนวทางการประเมินตรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (EUI)”  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้และมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและมีแนวทางในการประเมินตรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (EUI) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Read More

1548828337659

Kick off Meeting

ดำเนินการจัดประชุม Kick off Meeting โครงการในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของการบริหารโครงการ

Read More

49658153_336349413885085_6979510357819654144_n

รับเชิญให้การสัมภาษณ์และขอข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการประเมินโครงการที่ได้การจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

อ.ปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญให้การสัมภาษณ์และขอข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการประเมินโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) แผนพัฒนาทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) และใช้ประกอบการจัดสรรเงินกองทุนฯ ต่อไป

Read More