Category Archives: Activities

อบรมพลังงาน1

รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงาน”

อ.ปัญญวัฒน์  โกมุทบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรของสถาบันสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความรู้และมีจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์พลังงาน เกิดทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงานให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Read More

11

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง IOT (Internet of Things) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน และการประยุกต์ใช้ในระดับนานาชาติ

ดำเนินการจัดสัมมนาของโครงการในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 เรื่อง IOT (Internet of Things) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน และการประยุกต์ใช้ในระดับนานาชาติ  ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562   ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊ลเซลหลานหลวง กรุงเทพฯ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคลากรของ พพ. ในเรื่องของ Internet of Things (IoT) และเป็นแนวทางในการนำ IoT มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการดำเนินภารกิจของ พพ.      

Read More

IMG_2915

SEMINAR ON INTERNATIONAL NEGOTIATION STRATEGIES and FORMALITY MEETING PROTOCOLS

ดำเนินการจัดสัมมนาโครงการในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 หัวข้อ SEMINAR ON INTERNATIONAL NEGOTIATION STRATEGIES and FORMALITY MEETING PROTOCOLS ระหว่างวันที่ 14- 16  พฤษภาคม  2562 ณ โรงแรมเดอะ เลกาซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพและความพร้อมต่อการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ ให้สามารถรองรับนโยบาย แผนงานและเป้าหมายด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล  

Read More

IMG_3911

งานสัมมนา/อบรม เรื่อง”การจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน”

ดำเนินการจัดสัมมนา/อบรม เรื่อง”การจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน” ในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มที่ 2 พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ  วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องชวนชม โรงแรมกรุงศรีวิเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อดำเนินการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กให้บรรลุผลสำเร็จโดยมีผลการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมภายหลังจบโครงการ      

Read More

43807014.7FE6E286049BE3684614A1C727F27929.19040309

รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “แนวทางการประเมินตรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (EUI)”

อ.ปัญญวัฒน์  โกมุทบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “แนวทางการประเมินตรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (EUI)” เพื่อเผยแพร่ความรู้และมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและมีแนวทางในการประเมินตรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (EUI) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read More

1548828337659

Kick off Meeting

ดำเนินการจัดประชุม Kick off Meeting โครงการในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของการบริหารโครงการ

Read More

49658153_336349413885085_6979510357819654144_n

รับเชิญให้การสัมภาษณ์และขอข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการประเมินโครงการที่ได้การจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

อ.ปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญให้การสัมภาษณ์และขอข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการประเมินโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) แผนพัฒนาทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) และใช้ประกอบการจัดสรรเงินกองทุนฯ ต่อไป

Read More

47343862_325986067987403_6686394215850573824_n

เข้าร่วมประชุมแนวทางปฎิบัติการใช้ระบบ Eng – E-Saraban

ได้เข้าร่วมประชุม”ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” รูปแบบใหม่มาใช้ในหน่วยงานสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในพ.ศ.2562 นั้น เพื่อเกิดความเข้าใจในการรับ/ส่งหนังสือและเอกสารในระบบใหม่ที่สอดคล้องกับการทำงานในคณะ และเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

Read More

1542932054454

รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน” ให้กับบุคลากรราชกรีฑาสโมสร

อ.ปัญญวัฒน์  โกมุทบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับบุคลากรราชกรีฑาสโมสร เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก และกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคาร

Read More

1542611184803

รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน” ให้กับบุคลากรการไฟฟ้านครหลวง

อ.ปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย “การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นการตระตุ้นและตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างยั่งยืนโดยอบรมให้กับบุคลากรของการไฟฟ้านครหลวง บางเขน และเขตยานนาวา      

Read More