ภาพอนาคตพลังงาน 2555 Thailand Energy Outlook 2012

ด้วยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้จัดทำผลการศึกษา “ภาพอนาคตพลังงานไทย 2555 (Thailand Energy Outlook 2012)” โดยเนื้อหาประกอบด้วยทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในภาพรวม บทวิเคราะห์สถานการณ์พลังงานปัจจุบันและแนวโน้มตลาดเชื้อเพลิงหลักแต่ละ ประเภทในอนาคตเช่น ปิโตรเลียม ไฟฟ้า ถ่านหิน และพลังงานหมุนเวียน รวมถึงผลการจำลองภาพอนาคตพลังงานไทยในช่วงปี พ.ศ.2554 ถึง ปี พ.ศ.2578 โดยบทวิเคราะห์และแบบจำลองภาพอนาคตในหนังสือฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นในปี 2555 และใช้ข้อมูลในปี พ.ศ.2553 เป็นปีฐาน

Spread the word. Share this post!