ช่วย SME 3 ล้าน ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์

ในปีงบประมาณ 2556 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยจะสนับสนุนการลงทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงาน เช่น การติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงาน, การซื้อเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ทดแทนของเดิมที่มีประสิทธิภาพต่ำ เป็นต้น โดย พพ. จะให้การสนับสนุนการลงทุนร้อยละ 20 ของราคาอุปกรณ์และค่าติดตั้งตามราคากลางที่ พพ. กำหนด ในวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย และต้องเป็นมาตรการที่มีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 7 ปี

Spread the word. Share this post!