จำให้ขึ้นใจ บ้านเราเศรษฐีข้าว ไม่ใช่เศรษฐีน้ำมัน..การประหยัดพลังงาน เป็นเรื่องของคนทั้งชาติ