รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประธานเปิดงานโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน (ระยะที่ 7)

จัดสัมมนาและประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการลงทุนให้ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบรายละเอียด สถานภาพโครงการ และผลสำเร็จที่เกิดขี้นให้มีความเป็นปัจจุบันโดยมี นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในการเปิดงาน

Spread the word. Share this post!