รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประธานเปิดงานโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน (ระยะที่ 6)

ประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ กระตุ้นให้เกิดลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงานโดยมี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการเปิดงาน

1) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และครัวเรือน รวมถึงการกระตุ้นให้เกิดการออกแบบและก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานแพร่หลายมากขึ้น
2) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและสถาบันการเงินในการลงทุนและการปล่อยสินเชื่อในโครงการด้านพลังงาน
3) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว
4) เพื่อลดการนำเข้าแหล่งพลังงานจากต่างประเทศและสร้างเสถียรภาพการใช้พลังงานภายในประเทศ
5) เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับแผนแม่บทการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี

Spread the word. Share this post!