รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมพัฒนาจิตสำนึกด้านพลังงานรุ่นที่ 1-2 ให้กับบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย

Spread the word. Share this post!