Kick off Meeting

ดำเนินการจัดประชุม Kick off Meeting โครงการในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของการบริหารโครงการ

15488283414821548828337659 (1)1548828334514

Spread the word. Share this post!