จัดสัมมนานานาชาติเรื่อง ” INTERNATIONAL NEGOTIATION STRATEGIES AND FORMALITY MEETING PROTOCOLS “

ดำเนินการจัดสัมมนาโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค

สัมมนานานาชาติเรื่อง ” INTERNATIONAL NEGOTIATION STRATEGIES AND FORMALITY MEETING PROTOCOLS “

ระหว่างวันที่ 14- 16  พฤษภาคม  2562 ณ โรงแรมเดอะ เลกาซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี

เพื่อเพิ่มศักยภาพและความพร้อมต่อการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ ให้สามารถรองรับนโยบาย แผนงานและเป้าหมายด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล

 

IMG_3005

IMG_3003

IMG_3608

IMG_3181

Spread the word. Share this post!