งานสัมมนา/อบรม เรื่อง”การจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน”

ดำเนินการจัดสัมมนา/อบรม เรื่อง”การจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน” ในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

กลุ่มที่ 2 พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ  วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องชวนชม โรงแรมกรุงศรีวิเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพื่อดำเนินการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กให้บรรลุผลสำเร็จโดยมีผลการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมภายหลังจบโครงการ

 

 

 

Spread the word. Share this post!