งานสัมมนา/อบรม เรื่อง”การจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน”

ดำเนินการจัดสัมมนา/อบรม เรื่อง”การจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน” ในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มที่ 2 พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ            วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องชวนชม โรงแรมกรุงศรีวิเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพื่อดำเนินการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กให้บรรลุผลสำเร็จโดยมีผลการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมภายหลังจบโครงการ

 

IMG_3917

IMG_3911

IMG_3989

IMG_4029

IMG_3840

 

 

Spread the word. Share this post!