งานสัมมนา/อบรม เรื่อง”การจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน”

ดำเนินการจัดสัมมนา/อบรม เรื่อง”การจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน” ในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มที่ 2 พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ   วันพฤหัสบดี ที่   4 เมษายน 2562 ณ ห้องชวนชม โรงแรมกรุงศรีวิเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1.  เพื่อดำเนินการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กให้บรรลุผลสำเร็จโดยมีผลการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมภายหลังจบโครงการ

2.  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบทบาทของบุคลากรในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมดำเนินการในการบริหารจัดการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

3.  เพื่อจัดทำรายงานการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมและเอกสารกรณีตัวอย่างเฉพาะจุดการอนุรักษ์พลังงานที่เกิดขึ้นจริงในอาคารธุรกิจเพื่อเผยแพร่เป็นแนวทางการอนุรักษ์พลังงานต่อไป

IMG_3917

IMG_3911

IMG_3989

IMG_4029

IMG_3840

 

 

Spread the word. Share this post!