รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงาน”

อ.ปัญญวัฒน์  โกมุทบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรของสถาบันสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความรู้และมีจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์พลังงาน เกิดทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงานให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

อบรมพลังงาน6

อบรมพลังงาน2

อบรมพลังงาน5

อบรมพลังงาน3

Spread the word. Share this post!