Contact us

สถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชั้น 4 คณะประมง เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Tel.: 0 2940 5913
E-mail: admin@eei-ku.com

Contact webmaster:
Tel.:0 2561 4288 Ext. 406
E-mail: webmaster@eei-ku.com