• Slider Image

โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

ดำเนินการ

10 เมษายน 2558 – 1 เมษายน 2559

ระยะเวลาดำเนินงาน

12 เดือน

Project Description

1. เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมาของ พพ. ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) และแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ.2554-2573)
2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและพัฒนาปรุงแนวทางการดำเนินงานของ พพ. ในการสนับสนุนแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) และแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ.2554-2573) ให้บรรลุตามเป้าหมาย

More Details

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน