• Slider Image

โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน (ระยะที่ 6)

16 กันยายน 2558 – 16 กันยายน 2559

ระยะเวลาดำเนินงาน

12 เดือน

Project Description

1) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และครัวเรือน รวมถึงการกระตุ้นให้เกิดการออกแบบและก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานแพร่หลายมากขึ้น
2) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและสถาบันการเงินในการลงทุนและการปล่อยสินเชื่อในโครงการด้านพลังงาน
3) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว
4) เพื่อลดการนำเข้าแหล่งพลังงานจากต่างประเทศและสร้างเสถียรภาพการใช้พลังงานภายในประเทศ
5) เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับแผนแม่บทการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี

Visit Website

More Details

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน