• Slider Image

โครงการการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติ

ดำเนินการ

10 สิงหาคม 2558 – 10 พฤศจิกายน 2559

ระยะเวลาดำเนินงาน

9 เดือน

Project Description

1. เพื่อตรวจสอบข้อมูลการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติแยกตามประเภทใบอนุญาต
2.เพื่อจัดทำบัญชีการกำกับดูแลกิจการก๊าซธรรมชาติ คู่มือที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตรวจสอบการรายงานข้อมูลของผู้รับใบอนุญาตแยกตามประเภทใบอนุญาติ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และพระราชบัญญติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 โดยสะท้อนต้นทุนการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติที่แท้จริงและคำนึงผลตอบแทนที่เหมาะสมของการลงทุนของการประกอบกิจการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ

More Details

สำนักคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน