Blog Post Image: รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประธานเปิดงานโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน (ระยะที่ 7)