Blog Post Image: รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน” ให้กับบุคลากรการไฟฟ้านครหลวง