Category Archives: Activities

49658153_336349413885085_6979510357819654144_n

รับเชิญให้การสัมภาษณ์และขอข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการประเมินโครงการที่ได้การจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

อ.ปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญให้การสัมภาษณ์และขอข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการประเมินโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) แผนพัฒนาทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) และใช้ประกอบการจัดสรรเงินกองทุนฯ ต่อไป

Read More

47343862_325986067987403_6686394215850573824_n

เข้าร่วมประชุมแนวทางปฎิบัติการใช้ระบบ Eng – E-Saraban

ได้เข้าร่วมประชุม”ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” รูปแบบใหม่มาใช้ในหน่วยงานสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในพ.ศ.2562 นั้น เพื่อเกิดความเข้าใจในการรับ/ส่งหนังสือและเอกสารในระบบใหม่ที่สอดคล้องกับการทำงานในคณะ และเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

Read More

1542932054454

รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน” ให้กับบุคลากรราชกรีฑาสโมสร

อ.ปัญญวัฒน์  โกมุทบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับบุคลากรราชกรีฑาสโมสร เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก และกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคาร

Read More

1542611184803

รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน” ให้กับบุคลากรการไฟฟ้านครหลวง

อ.ปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย “การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นการตระตุ้นและตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างยั่งยืนโดยอบรมให้กับบุคลากรของการไฟฟ้านครหลวง บางเขน และเขตยานนาวา      

Read More

1542153231995

รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ” จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน” ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลเพชรเกษม 2

ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง” จิตสำนักในการอนุรักษ์พลังงาน” ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 เพื่อให้ความรู้และสร้างจิตสำนักให้บุคลากรได้ช่วยกันประหยัดพลังงานในโรงพยาบาล

Read More

Alexphoto-240

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประธานเปิดงานโครงการเงินหมุนเวียนอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน (ระยะที่ 8)

จัดสัมมนาและประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการลงทุนให้ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบรายละเอียด สถานภาพโครงการ และผลสำเร็จที่เกิดขี้นให้มีความเป็นปัจจุบันโดยมี นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในการเปิดงาน

Read More