Category Archives: Activities

Alexphoto-240

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประธานเปิดงานโครงการเงินหมุนเวียนอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน (ระยะที่ 8)

จัดสัมมนาและประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการลงทุนให้ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบรายละเอียด สถานภาพโครงการ และผลสำเร็จที่เกิดขี้นให้มีความเป็นปัจจุบันโดยมี นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในการเปิดงาน

Read More

alexfoto-A-111.resize

รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประธานเปิดงานโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน (ระยะที่ 7)

จัดสัมมนาและประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการลงทุนให้ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบรายละเอียด สถานภาพโครงการ และผลสำเร็จที่เกิดขี้นให้มีความเป็นปัจจุบันโดยมี นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในการเปิดงาน

Read More

IMG_9585

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประธานเปิดงานโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน (ระยะที่ 6)

ประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ กระตุ้นให้เกิดลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงานโดยมี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการเปิดงาน 1) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และครัวเรือน รวมถึงการกระตุ้นให้เกิดการออกแบบและก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานแพร่หลายมากขึ้น 2) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและสถาบันการเงินในการลงทุนและการปล่อยสินเชื่อในโครงการด้านพลังงาน 3) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว 4) เพื่อลดการนำเข้าแหล่งพลังงานจากต่างประเทศและสร้างเสถียรภาพการใช้พลังงานภายในประเทศ 5) เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับแผนแม่บทการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี

Read More