รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ” จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน” ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลเพชรเกษม 2

อ.ปัญญวัฒน์  โกมุทบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง” จิตสำนักในการอนุรักษ์พลังงาน” ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 เพื่อให้ความรู้และสร้างจิตสำนักให้บุคลากรได้ช่วยกันประหยัดพลังงานในโรงพยาบาล

 

1542153199477 1542153203614 1542153207869 1542153212141 1542153216550 1542153221993 1542153231995

Spread the word. Share this post!