รับเชิญให้การสัมภาษณ์และขอข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการประเมินโครงการที่ได้การจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

อ.ปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญให้การสัมภาษณ์และขอข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการประเมินโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) แผนพัฒนาทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) และใช้ประกอบการจัดสรรเงินกองทุนฯ ต่อไป

49658153_336349413885085_6979510357819654144_n 49784251_388135321756366_2693146315105239040_n 50007548_339310033574206_7233638204014854144_n

Spread the word. Share this post!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *