รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “แนวทางการประเมินตรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (EUI)”

อ.ปัญญวัฒน์  โกมุทบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “แนวทางการประเมินตรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (EUI)”  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้และมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและมีแนวทางในการประเมินตรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (EUI) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น43807014.4E7E3C07967A45B080E9E7A3BC372A8F.1904030943807014.ACFD8F5849B5E4BCF929C35B95AE35CA.19040309D5_3D5_17

Spread the word. Share this post!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *