ร่วมงานกับเรา

ด่วน !!!! รับสมัคร วิศวกรโครงการ (Project Engineer) 1 ตำแหน่ง

Follow us

ปี 2557 สัญญาจ้างโครงการ Energy Monitoring and Review for S1
ผู้ว่าจ้าง บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
สัญญาเลขที่ No.3900000494
ดำเนินการ 27 มีนาคม 2557
ระยะเวลา 4 เดือน

วัตถุประสงค์
- To review previous energy monitoring report (2005)
- To study current energy consumption level in each unit/equipment level in S1 complex by performing energy monitoring and review.
- To prioritize significant unit/equipment energy consuming and propose recommendations.
- To benchmark the current status of energy performance of S1 with previous result and acceptable range of significant age and type of each unit/equipment.
... See MoreSee Less

View on Facebook

สถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ shared their photo. ... See MoreSee Less

ปี 2557 สัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านบริหารกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสร...

View on Facebook

ปี 2557 สัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านบริหารกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน : กลุ่มครัวเรือน
ผู้ว่าจ้าง สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
สัญญาเลขที่ 12/57
ดำเนินการ 19 กุมภาพันธ์ 2557
ระยะเวลา 10 เดือน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อกำหนดกลยุทธ์ ทางในการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน : กลุ่มครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อบริหารกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน : กลุ่มครัวเรือน ทั้งในด้านการประหยัดพลังงานในภาพรวมของโครงการ และในด้านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สื่อสารโครงการอย่างเชื่อมโยงกันอย่างเห็นผลในภาพรวม
3. เพื่อควบคุม กำกับ ติดตาม กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน : กลุ่มครัวเรือนในทุกๆ กิจกรรม ให้ถูกต้องตามกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานที่กำหนดไว้
... See MoreSee Less

View on Facebook

สถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ shared their photo. ... See MoreSee Less

:: ภารกิจ (Mission) :: 1. ให้บริการการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงานแ...

View on Facebook

สถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ added 5 new photos. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Contact Us